Pokyny

Bezpečnostné pokyny a pravidlá Safari parku Detského interaktívneho centra

 1. Herná zóna SP DIC pozostáva z nasledujúcich častí – oddelenie určené pre deti od 0 do 3 rokov, dvojpodlažnej zábavnej konštrukcie s lezeckou stenou – určenej pre deti od 3 do 11 rokov (s výškovým obmedzením do 150cm) a interaktívnej podlahy – určenej pre všetky vekové kategórie…
 2. Vstup detí do priestorov hernej zóny a zábavnej konštrukcie je možný len s dovolením dospelej dohliadajúcej osoby – staršej ako 18 rokov, ktorá dieťa sprevádza počas pobytu v SP DIC a ktorá je počas celého pobytu za dieťa zodpovedná!
 3. Deti sa počas celého pobytu v SP DIC musia riadiť pokynmi dohliadajúcej, sprevádzajúcej osoby.
 4. Je zakázané také správanie sa detí v priestoroch SP DIC, ktoré by mohlo spôsobiť úraz, či zranenie iných osôb, nachádzajúcich sa v tomto objekte.
 5. Za prípadné úrazy detí spôsobené ich nebezpečným správaním je plne zodpovedná dohliadajúca a dieťa sprevádzajúca osoba! Majiteľ a prevádzkovateľ SP DIC za takéto úrazy nenesie zodpovednosť, avšak vyhradzuje si právo byť informovaný návštevníkom o akomkoľvek úraze a zranení, ku ktorému dôjde v priestoroch SP DIC.
 6. Dohliadajúca a sprevádzajúca osoba dieťaťa je tiež zodpovedná za akékoľvek materiálne škody, ktoré ona, jej dieťa/deti, či zverené dieťa spôsobí úmyselne, z nedbalosti, neopatrnosti v rámci SP DIC, prípadne iným návštevníkom.
 7. Nedodržanie bezpečnostných pokynov a pravidiel SP DIC, či agresívne a inak nevhodné správanie sa detí oprávňuje personál SP DIC takéto dieťa okamžite vylúčiť, bez nároku na vrátenie vstupného.
 8. Je prísne zakázané šplhať po ochranných sieťach – z vnútornej i vonkajšej strany a liezť po šmykľavkách v protismere!
 9. Do priestorov SP DIC je z hygienických dôvodov povolený vstup len bez topánok a v ponožkách. Topánky je každý návštevník povinný si odložiť na miesto na to určené.
 10. Do hernej zóny SP DIC – predovšetkým do zábavnej konštrukcie – platí prísny zákaz nosenia ostrých predmetov, odevov s visiacimi časťami a šnúrkami, šálov, šatiek, ozdôb – retiazok, prstienkov, visiacich náušníc a pod.
 11. Prosíme dohliadajúcu a dieťa sprevádzajúcu osobu o zabezpečenie vecí na prezlečenie pre dieťa, ktoré sprevádza – ideálne z teplákoviny, prípadne oblečenie bez ozdôb, kovových nitov, či zipsov, ktoré by mohli poškodiť povrch zábavnej konštrukcie. Odporúča sa, aby mali deti na sebe oblečenie s dlhým rukávom a dlhými nohavicami.
 12. Do SP DIC je z hygienických dôvodov povolený vstup len osobám s čistým a vhodným oblečením. O vhodnosti a čistote oblečenia rozhoduje personál SP DIC.
 13. Do SP DIC nie je povolený vstup osobám s akýmkoľvek nákazlivým ochorením, trpiacimi nevoľnosťou alebo osobám v karanténe.
 14. V kaviarenskej časti SP DIC je povolené konzumovať len nápoje a pochutiny zakúpené v SP DIC, s výnimkou stravy pre dojčatá a potravín pre osoby so špeciálnymi dietetickými požiadavkami a alergiami.
 15. Je prísne zakázané konzumovať jedlo, nápoje, pochutiny a žuvačky v hernej zóne SP DIC!
 16. Majiteľ a prevádzkovateľ SP DIC nenesie zodpovednosť za stratu, či odcudzenie osobných vecí návštevníkov počas pobytu v SP DIC.
 17. V záujme zachovania bezpečnosti všetkých osôb nachádzajúcich sa v SP DIC je vyslovene nevyhnutné riadiť sa pokynmi personálu SP DIC, vývesnými informačnými tabuľami pri hlavnom vstupe a vstupe do hernej zóny, a tiež rešpektovať všetky bezpečnostné pokyny a pravidlá SP DIC!
 18. SP DIC je zostavené z atrakcií, ktoré sú v súlade s predpismi a normami Slovenskej republiky a Európskej únie.
 19. Všetky použité materiály sú certifikované v súlade s hore uvedenými normami.
 20. Za bezpečnosť zábavnej konštrukcie ručí jej výrobca a dodávateľ svojimi certifikátmi.
 21. Zábavná konštrukcia je pravidelne kontrolovaná a sú na nej vykonávané pravidelné revízie.
 22. Celý priestor SP DIC je nefajčiarsky a platí v ňom zákaz vstupu zvierat.

Kalendár akcií
< 2019 >
August
 • 16

  LEto 2019

  08:00-21:00
  16.08.2019-19.08.2019

  od 16.8.2019 do 19.8.2019 zatvorené

 • 17

  17.8.2019

  08:00-22:00
  17.08.2019

  Zatvorené

 • 18

  19.8.2019

  06:00-21:00
  18.08.2019

  zatvorené

 • 19

  20.8.2019

  07:00-21:00
  19.08.2019

  zatvorené

 • 22

  22.8.2019

  15:30-18:30
  22.08.2019

  od 15:30 do 18:30 zatvorené

Sme na sociálnej sieti